"Монгол-Оросын санаачилга 2018" эдийн засгийн чуулганы бүртгэлийн хуудас /Улаанбаатар хот/